You can download it here:

Race manual HJU 2019 (Norwegian)

Race manual HJU 2019 (English)